Quốc lộ 1A, Đà Nẵng - Tam Kỳ (Địa phận tỉnh Quảng Nam)