Quốc lộ 1A, Hà Nội - Lạng Sơn (Địa phận tỉnh Bắc Ninh)