Quốc lộ 1A, Hà Nội - Thanh Hóa (Địa phận tỉnh Thanh Hóa)