Quốc lộ 21B, Hà Nam - Nam Định (Địa phân tỉnh Hà Nam)