Quốc lộ 51, Đồng Nai - Vũng Tàu (Địa phận tỉnh Đồng Nai)